×
×

محصول شهر فیرورق

آلبالو محصول شهر فیرورق
آلبالو محصول شهر فیرورق

آلبالو محصول شهر فیرورق

حسن حسین زاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوی در این مراسم اظهار کرد: این شهرستان مقام اول استان را در تولید آلبالو دارد و فیرورق نیز قطب اول خوی در تولید این محصول درختی است.